Witaj w świecie nieoczywistych zapachów

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.truthofoils.com

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRUTHOFOILS.COM WAŻNY OD DNIA 10.11.2020 ROKU:

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.truthofoils.com

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku  i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.truthofoils.com/strona/regulamin


1. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.truthofoils.com prowadzony jest przez Sylwester Doliński (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7211223829, REGON 450205481, adres poczty elektronicznej: info@truthofoils.com
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Definicje:
  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Towar / produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.truthofoils.com.
  7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.truthofoils.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  8. Sprzedawca / usługodwaca – Sylwester Doliński (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7211223829, REGON 450205481, adres poczty elektronicznej: info@ truthofoils.com.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.truthofoils.com: Sylwester Doliński, ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  11. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Odpłatność:
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu shoper.pl
  2. System płatności mobilnych Blik.
 2. Rozliczenia transakcji e-przelewu przeprowadzane są, za pośrednictwem serwisu shoper.pl
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Shoper S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, NIP: 9452156998 o kapitale zakładowym 2 811 500 zł.
 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  Paczkomaty InPost - darmowa wysyłka od kwoty zakupu 149 zł, poniżej tej kwoty koszt wysyłki wynosi 8,90 zł,

 2. Poczta Polska - darmowa wysyłka od kwoty zakupu 149 zł, poniżej tej kwoty koszt  wysyłki wynosi 9,90 zł,

 3.  

  Poczta Polska -pobranie- darmowa wysyłka od kwoty zakupu 149 zł, poniżej tej kwoty koszt  wysyłki wynosi 19,90 zł,

 4. Kurier - darmowa wysyłka od kwoty zakupu 149 zł, poniżej tej kwoty koszt wysyłki wynosi 8,90 zł,

 5. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Możliwa jest opcja wysyłek zagranicznych. Prośba o kontakt - info@ truthofoils.com.
 7. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności  płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

Sklep internetowy www. truthofoils.com Sylwester Doliński, ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa gwarantuje dostarczenie rzeczy bez wad (art.12 ust.1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (art.12 ust.1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta).

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

 1. Sklep internetowy www.truthofoils.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu www.truthofoils.com , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy www. truthofoils.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sylwester Doliński ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa mailowo pod adres info@truthofoils.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datęwystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep internetowy www.truthofoils.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje związane z zamówieniami:

 1. Sklep internetowy www.truthofoils.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres info@truthofoils.com. Sklep internetowy www.truthofoils.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Sklep internetowy www.truthofoils.com jest producentem towarów i jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

Reklamacje dotyczące Towarów:

 1. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.truthofoils.com: jako producent odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 577-582 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459).
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@truthofoils.com. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.truthofoils.com: Sylwester Doliński. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (mailowo: info@truthofoils.com; lub telefonicznie na nr:504100804 lub pisemnie - adres wysyłki pisma: Sylwester Doliński ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
  przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zwybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres wysyłki w sytuacji odstąpienia od umowy: Sylwester Doliński ul. Świętokrzyska 32 lok 156; 00-116 Warszawa
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Warunkiem jest, że został poinformował przez przedsiębiorcę o tym fakcie, co niniejszym czynimy w regulaminie sklepu www.truthofoils.com.
 6. Proszę pamiętać, że jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. towar na palety lub w niestandardowym rozmiarze) to koszt odesłania za pomocą zamówionego przez nas kuriera DPD S.A. to w przypadku półpalety i palety standardowej 150 zł. W takiej sytuacji proszę o kontakt z nami: mailowo info@truthofoils.com
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl